Voorwaarden

Tenzij bij andersluidende, uitdrukkelijke en schriftelijke voorwaarden, voorafgaandelijk opgesteld bij overeenkomst zijn onderhavige algemene voorwaarden steeds van toepassing tussen de De Betaalbare Klusjesman en de klant. De medecontractant verklaart ze te kennen en te aanvaarden.

De Betaalbare Klusjesman heeft het recht, om in zeer uitzonderlijke omstandigheden, onze planning te wijzigen teneinde een vlot verloop te kennen. De liftservice brengt u hiervan telefonisch op de hoogte.

Enige vertraging kan steeds optreden door het uitlopen van de planning, fileproblemen, slechte weersomstandigheden, e.d. en vormen geen reden tot klacht noch schadevergoeding.

Bij windsnelheden van meer dan 60 km/u behouden wij ons het recht om onze verhuisdienst met meubellift te verplaatsen naar een ander tijdstip. De verplaatsing van onze service geeft de klant geen enkele reden tot klacht noch schadevergoeding.

Elke klant is zelf verantwoordelijke voor het aanvragen van parkeerplaatsen en wegvergunningen. Indien er hiervoor boetes worden uitgeschreven worden deze, zonder betwisting, betaald door de desbetreffende klant. De Betaalbare Klusjesman kan op geen enkel moment aansprakelijk gesteld worden voor deze schuldeisen en boetes. Dit is dan ook geen enkele reden om de ontvangen factuur van De Betaalbare Klusjesman niet te betalen. Indien het gaat om een niet te betalen zone, dan is de klant verantwoordelijk om parkeerplaatsen vrij te houden voor onze diensten. Hiervoor moeten er minimum 2 parkeerplaatsen voorzien worden voor De Betaalbare Klusjesman, en dit recht onder de raamopening. Indien de klant hier niet voor kan zorgen, dan is de klant toch verplicht om onze diensten te betalen. Het vrijhouden van de parkeerplaatsen kan bijvoorbeeld door zelf voertuigen op de plaats te parkeren en wanneer onze diensten aankomen dan de plaatsen vrij te maken.

De ondertekening van onze leverbon bij de levering geldt als aanvaarding in goede staat van de goederen. Klachten, zelfs bij niet ondertekening van de leverbon, worden slechts schriftelijk aanvaard binnen de 12 uur na de levering en op voorwaarde dat schriftelijk en uitdrukkelijk voorbehoud werd gemaakt (met opgave van redenen) bij de levering. Goederen geleverd met ongeschonden uitwendige verpakking worden geacht als geleverd in goede staat. De Betaalbare Klusjesman neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor niet-verpakte of onvoldoende verpakte goederen. In het kader van een “selfservice” transport waar de klant zelf voor helpende personen zorgt voor het manipuleren van de goederen; aanvaarden wij geen aansprakelijkheid in verband met de gemanipuleerde goederen.

Onze klanten zijn aansprakelijk voor iedere schade die voortvloeit uit een gebrek aan informatie m.b.t. de precieze gegevens van de opdracht die zij ons toevertrouwen, meer bepaald m.b.t. de technische informatie over de aard van de goederen en de voorwaarden van onze tussenkomst. De klanten hebben de verplichting alle nuttige voorzorgsmaatregelen te nemen om de uitvoering van onze opdracht te vergemakkelijken o.a. wat de doorgang van het meubilair en het gebruik van onze toestellen betreft. De klant moet alle noodzakelijke maatregelen nemen opdat de voertuigen en werktuigen nodig bij zijn verhuizing kunnen parkeren bij aankomst. Indien het politiereglement het voorschrijft, zal de klant, op zijn kosten, de nodige plaatsreservaties aanvragen voor de voertuigen en werktuigen nodig bij zijn verhuizing. In geval dat onze prestaties zich beperken tot zuivere liftverhuur met bedieningspersoneel beperkt onze aansprakelijkheid zich uitsluitend tot schade die voortvloeit uit machinebreuk. De klant is te allen tijde aansprakelijk voor eventuele schade aan gebouwen, afsluitingen, vensters e.d. zonder zich te kunnen verhalen op de verhuurder tijdens het plaatsen, het gebruik en terugbrengen.

Alle betalingen dienen te geschieden op het adres van De Betaalbare Klusjesman, netto en contant. De facturen zijn steeds betaalbaar voor de vervaldatum (zoals vermeld op de factuur) en dit zonder korting tenzij dit anders vermeld zou staan op de factuur.

Bij niet betaling op de vervaldag van de factuur is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 11% per jaar verschuldigd vanaf factuurdatum. De facturen zijn betaalbaar op 14 dagen na factuurdatum. Bovendien zal ingeval van gehele of gedeeltelijke wanbetaling op de vervaldag, ten titel van schadevergoeding een bedrag van 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 100 verschuldigd zijn en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt en boven op de intrest.

Door het niet betalen van één van onze facturen op de vervaldag worden al onze schuldvorderingen op dezelfde klant onmiddellijk opeisbaar en kan, naar eigen goeddunken, de uitvoering van lopende contracten opgeschort worden of geheel of gedeeltelijk als nietig beschouwd worden. In geen geval zal de klant gerechtigd kunnen zijn op enige schadevergoeding.

Elke betwisting, van welke aard ook, valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Gent, de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent en het Vredegerecht te Gent. Tweede Kanton. Enkel het Belgische recht zal van toepassing zijn op geschillen.